به وبلاگ فرهنگی دماوند12 خوش آمدید

آموزشی-روانشناسی-کامپیوتر-هنر

درس سیزدهم جغرافی : پاکستان
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1 – پاکستان کدام طرف ایران قرار دارد؟

2- پاکستان با کدام کشورپهناور همسایه است؟ 

3- پاکستان به کدام دریا راه دارد؟ 

4- پاکستان به کدام اقیانوس راه دارد؟

5- بیشتر مساحت پاکستان را چه چیزی تشکیل می دهد؟

6- جلگه وسیع در کدام طرف پاکستان است؟ مشرق و جنوب

7- جلگه سند چگونه است؟ 

8- مهم ترین رود پاکستان چه رودی است؟ 

9- رود سند به کجا می ریزد؟

10- رود سند از کجا سرچشمه می گیرند؟ 

11- بیشتر مردم پاکستان چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟

12- پایتخت پاکستان چه شهری است؟ 

13- چند شهر دیگر پاکستان را نام ببرید. 

14- مهم ترین فعالیت اقتصادی پاکستان چیست؟ 

15- کشاورزی در کدام قسمت پاکستان انجام می شود؟

16- در جلگه های حاصل خیز پاکستان چه چیز کشت می شود؟ 

17- در پاکستان چه کارخانه هایی وجود دارد؟ 

18- کارخانه های ریسندگی و بافندگی چه چیز تولید می کنند؟

19- از پاکستان چه کا لاهایی به دیگر کشورها صادر می شود؟ 

20- در پاکستان به غیر از کشاورزی چه کار دیگری رونق دارد؟ 

21- دامپروری در پاکستان شامل چه کارهایی می شود؟ 

22- صنایع پاکستان شامل چه چیزی می شود؟ 

23- بندر و بزرگ ترین شهر پاکستان چه شهری است؟ 

24 - چرا نساجی در پاکستان پیشرفت زیادی کرده است؟ 


 
درس دوازدهم جغرافی : افغانستان
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1 –افغانستان از کدام طرف به ایران راه دارد؟ 

2- افغانستان از جنوب با کدام کشور همسایه است؟ 

3- آیا افغانستان به دریا راه دارد؟ 

4- بیشتر جاهای افغانستان چگونه است؟ 

5- رشته کوه بلند افغانستان چه نام دارد؟ 

6- رود های افغانستان چگونه به وجود می آیند؟ 

7- رود های افغانستان را نام ببرید.

8- رود هیرمند به کجا می ریزد؟ 

9- مردم افغانستان چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟

10- پایتخت و بزر گ ترین شهر افغانستان چه شهری است؟ 

11- سه شهر دیگر افغانستان را نام ببرید.

12- بیشتر مردم افغانستان چه شغلی دارند؟

13- چرا دامپروری در افغانستان رونق فراوان دارد؟ 

14- در دره رود ها به ویژه رود هیرمند چه محصولاتی به دست می آیند؟

15- دو صنعت مهم افغانستان چیست؟ 

16- چرا ریسندگی و بافندگی رونق فراوان دارد؟ 

17- در شهرهای افغانستان چه کارهایی انجام می شود؟ 

18- چرا در افغانستان راه آهن احداث نشده است؟ 

19- چرا افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است؟


 
درس یازدهم جغرافی : عراق
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1 –عراق در کدام طرف ایران است؟

2- ایران از چه طریق با کشور های عربی ارتباط دارد؟ 

3- ایران از راه عراق با کدام کشورهای عربی ارتباط دارد؟

4- آیا کشور عراق به دریا راه دارد و چگونه؟

5- ناحیه مرتفع کوهستانی  عراق در کدام طرف آن است؟

6- بیشتر خاک عراق را چه چیزی تشکیل می دهد؟

7- جلگه پهناور عراق چگونه به وجود آمده است؟

8- رود های دجله و فرات از کدام کشور ها وارد عراق می شوند؟ 

9- رودی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟ 

10- شط العرب در قسمتی از مسیر خود مرز چه کشورهایی را تشکیل می دهد؟ 

11- رودی که از ایران به شط العرب می پیوندد چه نام دارد؟ 

12- از اتصال کارون و شط العرب چه رودی به وجود  می آید؟

13- بیشتر مردم عراق چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟ 

14- چه گروهی از مسلمانان در عراق از همه بیشتر هستند؟ 

15- پایتخت عراق چه شهری است؟

16- بندر بزرگ عراق چه شهری است و به کدام دریا راه دارد؟ 

17- آرامگاه امامان شیعه در چه شهرهایی از عراق قرار دارد؟ 

18- مردم ایران بیشتر برای چه کاری به عراق سفر می کنند؟ 

19- عراق چگونه کشوری است؟ 

20- در آمد عراق از چه راهی است؟

21- در جلگه های عراق چه محصولاتی به دست می آید؟ 

22- در کشور عراق چه باغ هایی وجود دارد؟

23- محصول کشاورزی عراق که به دیگر کشورها صادر می شود چیست؟ 

24- دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید؟ 

25- بندر بصره به کدام بندر ایران نزدیک است؟ 


 
درس دهم جغرافی : ترکیه
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1 –ترکیه در کدام طرف ایران قرار دارد؟

2- شکل ترکیه بیشتر شبیه به کدام شکل هندسی است؟ 

3- در اطراف ترکیه چه دریاهایی قراردارد؟ 

4- در شرق ترکیه چه کشورهایی قرار دارند؟ 

5- در جنوب ترکیه چه کشورهایی قرار دارند؟ 

6- آب و هوای ترکیه چگونه است؟ 

7- رود های ترکیه از کجا سرچشمه می گیرند؟ 

8- جلگه های ترکیه چگونه به وجود آمده اند؟ 

9- نام رودهای ترکیه را بنویسید.

10- کدام رود به طور کامل در ترکیه جریان دارد؟ 

11- نام دریاچه ای که در شرق ترکیه قرار داردچیست؟ 

12- نام پایتخت ترکیه و دو بندر مهم این کشور را بنویسید. 

13- بیشتر مردم ترکیه چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟ 

14- در کجای ترکیه دامپروری رونق دارد؟ 

15- ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان چه محصولاتی است؟ 

16- درجلگه های حاصل خیز کناره دریاهای ترکیه چه محصولات کشاورزی به دست می آید؟

17- یکی از راه های کسب در آمد ترکیه چیست؟ 

18- گردشگران از چه جاهایی دیدن می کنند؟

19- چرا دامپروری در ترکیه رونق دارد؟ 


 
درس نهم جغرافی : ارمنستان
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1-ارمنستان از شرق با چه کشوری همسایه است؟

2- در جنوب ارمنستان کدام کشور ها قرار دارند؟ 

3- در غرب ارمنستان چه کشوری قرار دارد؟ 

4- در شمال ارمنستان چه کشوری قرار دارد؟ 

5- نام دریاچه ارمنستان چیست؟ 

6- رود مرزی ایران و ارمنستان چیست؟ 

7- آب و هوای ارمنستان چگونه است؟ 

8- رود ارس مرز بین کدام کشور ها با ارمنستان است؟

9- دین و زبان مردم ارمنستان چیست؟ 

10- پایتخت ارمنستان چه شهری است؟ 

11- نام محصولات کشاورزی ارمنستان را بنویسید. 

12- از دیگر فعالیت هایی که در کشور ارمنستان رونق دارد چه چیز را می تون نام برد؟ 

13- صنایع مهم ارمنستان را نام ببرید.

14- ارمنستان در کدام طرف ایران قرار دارد؟ 

15- مهم ترین رود ارمنستان چه رودی است؟


 
درس هشتم جغرافی : جمهوری آذر بایجان
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1-در شمال جمهوری آذربایجان چه کشور هایی قرار دارند؟ 

2- در غرب  جمهوری آذربایجان چه کشور هایی قرار دارد؟

3- در جنوب جمهوری آذربایجان چه کشوری قراردارد؟

4- در شرق  جمهوری آذربایجان چه دریایی قرار دارد؟ 

5- رشته کوه جمهوری آذربایجان چه نام دارد و در کجا قرار دارد؟

6- رود های جمهوری آذربایجان چه نام دارد و به کجا می ریزد؟

7- رود مرزی بین جمهوری آذربایجان و ایران چه نام دارد؟ 

8- جمهوری آذربایجان از چند قسمت تشکیل شده است؟ 

9- چه کشوری در بین دو قسمت جمهوری آذربایجان است؟

10- نام دریاچه جمهوری آذربایجان چیست؟ 

11- آب و هوای جمهوری آذربایجان چگونه است؟ 

12- در کجای جمهوری آذربایجان جلگه قرار دارد؟ 

13- رود ارس از کجا سر چشمه می گیرد؟ 

14- رود ارس مرز بین کدام کشور ها است؟ 

15- رود ارس به کدام رود متصل می شود؟ 

16- دین و زبان مردم جمهوری آذربایجان چیست؟

17- چهار دلیل شهر باکو را بنویسید.

18- سه شهر دیگر  جمهوری آذربایجان را نام ببرید؟ 

19- نام دو شهر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان که روابط بازرگانی زمینی از این دو شهر صورت می گیرد را بنویسید.

20- منابع معدنی جمهوری آذربایجان را نام ببرید. 

21- محصولات کشاورزی جمهوری آذربایجان را بنویسید. 

22- یکی از فعالیت های اقتصادی مهم جمهوری آذربایجان را نام ببرید. 

23- استخراج نفت در کدام قسمت جمهوری آذربایجان انجام می شود؟


 
درس هفتم جغرافی : ترکمنستان
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1-در شمال ترکمنستان چه کشور هایی قرار دارد؟ 

2- در جنوب ترکمنستان چه کشور هایی قرار دارد؟ 

3- در غرب ترکمنستان چه دریایی قرار دارد؟ 

4- نام خلیج ترکمنستان چیست؟ 

5- بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد؟ 

6- رود آمودریا(جیحون) از کجا سرچشمه می گیرد و به کجا می ریزد؟ 

7- رود تجن از کجا سر چشمه می گیرد و مرز بین کدام کشورها است؟ 

8- در کجای ترکمنستان رشته کوه قرار دارد؟

9- در شمال ترکمنستان چه چیزی قرار دارد؟

10- رودهای مرزی ایران و ترکمنستا ن را نام ببرید.

11- دین و زبان مردم ترکمنستان چیست؟

12- پایتخت ترکمنستان چه شهری است؟ 

13- شهر دیگری از ترکمنستان را نام ببرید.

14- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست؟ 

15- ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است؟

16- یک از صنایع مهم ترکمنستان را نام ببرید؟ 

17- ترکمنستان دارای چه منابعی است؟

18- کالاهای صادراتی ترکمنستان را نام ببرید.

19- چرا ترکمنستان از صادر کنندگان قالی و پوست است؟


 
درس ششم : کدام کشور ها با ایران همسایه اند؟
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1-همسایه های شرقی ایران را نام ببرید؟ 

2-همسایه های شمال ایران را نام ببرید؟ 

3-همسایه های غربی ایران را نام ببرید؟ 

4-ایران کمترین مرز خشکی را با چه همسایه ای دارد؟ 

5-ایران بیشترین مرز خشکی را با چه همسایه ای دارد؟

6-ایران از کدام همسایه های خود پهناورتر است؟ 

7-کدام همسایه ی ایران مسیحی است؟ 

8-کدام همسایه ی ایران بیشترین شیعیان را در خود جای داده است؟ 

9-پر جمعیّت ترین همسایه ی ایران کدام کشور است؟ 

10-کم جمعیّت ترین همسایه ی ایران کدام کشور است؟

11-همسایه های ایران را نام ببرید


 
درس پنجم جغرافی: صنایع ایران
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم جغرافی

1-صنعت یعنی چه؟ 

2- صنایع به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

3- صنایع مصرفی را تعریف کنید؟ 

4- چند کارخانه ی وابسته به صنایع مصرفی را  نام ببرید. 

5- صنایع مصرفی در کجا قرار دارند؟

6- صنایع مادر را تعریف کنید.

7- چند کارخانه ی وابسته به صنایع مادر را  نام ببرید. 

8- در کارخانه های ذوب آهن چه می کنند؟ 

9- چه کارخانه هایی از محصولات ذوب آهن استفاده می کنند؟ 

10- اولین کارخانه ذوب آهن در کجا ساخته شد؟ 

11- سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهان از کجا تأمین می شود؟

12- در کارخانه های پتروشیمی چه می کنند؟ 

13- مواد تولید شده در پتروشیمی در کجا استفاده می شود؟ 

14- مهم ترین و بزرگ ترین پتروشیمی ایران کجاست؟ 

15- در ماشین سازی چه کار می کنند؟ 

16- در چه استان هایی ذوب آهن و تولید فولاد وجود دارد؟


 
درس یازدهم علوم پنجم : انسان و محیط زیست
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پنجم علوم

1-گیاهان با استفاده از چه چیزی غذا سازی می کنند؟

2- غذایی که گیاهان می سازند را چه کسانی به مصرف می رسانند؟

3- گوشت خوران از چه چیزی استفاده غذایی می کنند؟ 

4- گوشت خوران به طور غیر مستقیم از چه چیزی استفاده غذایی می کنند؟ 

5- چشمه انرژی لازم برای بدن مهم جانوران چیست؟ 

6- چه چیزهایی تولید کننده مواد غذایی هستند؟

7- مصرف کننده به چه جانورانی می گویند؟

8- زنجیره غذایی چیست؟ 

9- یک زنجیره غذایی از چند قسمت تشکیل شده است؟ 

10- قسمت های مختلف زنجیره غذایی را نام ببری. 

11- چه قسمتی رابط بین گیاه و گوشت خوار است؟ 

12- چرایک جانور یا گیاه غذای چند جانور مختلف می باشد؟

13- شیکه غذایی چیست؟ 

14- انسان در شبکه های غذایی چه نقشی دارد؟ 

15- کشتن مار های یک منطقه چه تأ ثیری بر کل منطقه دارد؟ 

16- محیط زیست یعنی چه؟ 

17- چند مورد از موارد محیط زیست اطراف خود را بنویسید.

18- بیشتر گیاهان و جانوران چگونه ساخته شده اند؟ 

19- ماهی برای زندگی در آب چه اندام هایی دارد؟

20- منابع طبیعی چیست؟

21- منابع طبیعی چند نوع هستند؟ 

22- منابع طبیعی زنده و غیر زنده را نام ببرید؟ 

23- منابع جبران شدنی یعنی چه؟ 

24- چند منبع جبران شدنی نام ببرید. 

25- اکسیژنی که جانوران مصرف می کنند چگونه جبران می شود؟

26- منابع جبران نشدنی کدام منابع هستند؟ 

27- چرا می گویند خاک جبران شدنی نیست؟ 

28- جنگل جبران شدنی است یا جبران نشدنی و چرا؟ 

29- چرا در صورت استفاده نادرست از منابع طبیعی ، زندگی موجودات زتده با خطر روبرو می شود؟ 

30- هر یک از کار های زیر چه اثری بر محیط زیست دارد:

الف) قطع کردن در ختان جنگل : 

ب ) آتش گرفتن جنگل:

ج) ریختن زیاله در محیط زندگی:

د) آلوده کردن هوا با دود کارخانه ها و وسایل نقلیه:

31- جمعیت را تعریف کنید.

32- تغییرات جمعیت چگونه به وجود می آید؟ 

33- چرا در طبیعت جمعیت گیاهان و جانوران معمولاً ثابت است؟

34- آیا جمعیت انسان ها هم همیشه یکسان است؟

35- آلودگی محیط زیست چگونه به وجود می آید؟

36- چه چیز هایی در معرض خطر آلودگی هستند؟ 

37- آب چگونه آلوده می شود؟ 

38- چه چیزی به صورت یک مشکل اساسی در مورد محیط زیست در آمده است؟ 

39- چه آبی بیشتر کثیف می شود؟ 

40- در محیط زیست ما بیشتر چه نوع آلودگی وجود دارد؟

41- بلند ترین صدای نا خوشایندی که می توان در محیط زیست بدون آسیب رسیدن به بدن آن را تحمل کرد چه صدایی است؟