درس 5 تاریخ پنجم: خلافت حضرت علی (ع)

1- حضرت علی (ع) در چه شهری مرکز خلافت خود را قرار داد؟ 

2- چرا برخی از سود جویان بیعت خود با حضرت را شکستند؟

3- اقدام سود جویان در مقابل حضرت چه بود؟

4- معاویه که بود؟ 

5- چرا حضرت علی(ع) با معاویه جنگید؟

6- سر انجام اقدام معاویه چه شد؟ جنگ صفین

7- معاویه برای جلوگیری از شکست خود در جنگ چه تدبیری اندیشید؟ 

8- نتیجه حیله معاویه در جنگ صفین چه بود؟ 

9- سر انجام جنگ صفین چه شد؟

10- جوارج چه کسانی بودند؟ 

11- خوارج چگونه مردمانی بودند؟ 

12- عاقبت خوارج چه شد؟ 

13- قاتل حضرت که بود؟

14- حضرت علی در چه تاریخ زخمی و به شهادت رسیدند؟ 

15- آرامگاه حضرت علی(ع) در چه شهری قرار دارد؟ 

/ 0 نظر / 25 بازدید