درس پنجم جغرافی: صنایع ایران

1-صنعت یعنی چه؟ 

2- صنایع به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

3- صنایع مصرفی را تعریف کنید؟ 

4- چند کارخانه ی وابسته به صنایع مصرفی را  نام ببرید. 

5- صنایع مصرفی در کجا قرار دارند؟

6- صنایع مادر را تعریف کنید.

7- چند کارخانه ی وابسته به صنایع مادر را  نام ببرید. 

8- در کارخانه های ذوب آهن چه می کنند؟ 

9- چه کارخانه هایی از محصولات ذوب آهن استفاده می کنند؟ 

10- اولین کارخانه ذوب آهن در کجا ساخته شد؟ 

11- سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهان از کجا تأمین می شود؟

12- در کارخانه های پتروشیمی چه می کنند؟ 

13- مواد تولید شده در پتروشیمی در کجا استفاده می شود؟ 

14- مهم ترین و بزرگ ترین پتروشیمی ایران کجاست؟ 

15- در ماشین سازی چه کار می کنند؟ 

16- در چه استان هایی ذوب آهن و تولید فولاد وجود دارد؟

/ 0 نظر / 23 بازدید