درس چهارم تاریخ : حکومت اسلامی بعد از پیامبر

1-پس از فوت پیامبر بر سر چه موضوعی اختلاف ایجاد شد؟ 

2- چرا گروهی حضرت علی (علیه السلام) را جانشین پیامبر می دانستند؟ 

3- سر انجام چه کسی به خلافت رسید؟

4- بیعت یعنی چه؟ 

چرا حضرت علی(علیه السلام) و یارانش در برابر خلافت ابوبکر سکوت کردند؟

5- سکوت حضرت علی (علیه السلام) چه فایده ای داشت؟

6- بعد از ابوبکر چه کسی به خلافت رسید؟ 

7- در زمان عمر چه اتفاقی افتاد؟

8- مدت خلافت عمر چند سال بود و سر انجام او چه شد؟

9- پس از عمر چه کسی به خلافت رسید؟ 

10- در زمان عثمان رفتار بعضی از حاکمان چگونه بود؟

11- چه چیزی باعث افزایش مخالفت با عثمان شد؟ 

12- عاقبت عثمان چه شد؟ 

13- پس از عثمان چه کسی خلیفه شد؟ 

/ 0 نظر / 22 بازدید