درس چهارم مدنی پنجم : در جامعه اسلامی حکومت چه وظیفه ای دارد ؟

- چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر مردم وظایفی بر عهده دارد؟

2- وظایف مهم حکومت جمهوری اسلامی را بنویسید؟

3- مهم ترین وظیفه حکومت جمهوری اسلامی ایران را بنویسید. 

4- چرا مردم ایران انقلاب کردند؟

5- حکومت از دخالت چه کسانی در اداره کشور ما جلوگیری میکند؟

6- چرا باید آموزش و پرورش برای همه مردم فراهم باشد؟

7- حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در بهبود زندگی مردم کمک کند؟ 

8- در جامعه اسلامی مردم چگونه می توانند از نظر اقتصادی به دولت کمک کنند؟

/ 0 نظر / 20 بازدید