دانستنی های تبدیل واحد های ریاضی

 

 دانستی های تبدیل واحد های ریاضی

1سانتی متر  =10 میلی متر     

1میلی متر  =<?mso-application progid="Word.Document"?> سانتی متر01/0

 1  متر  = 100 سانتی متر

متر 01/0  =  1سانتی متر

1  کیلومتر =  1000 متر

کیلو متر 001/0 =  1 متر

1  کیلو گرم  =  1000  گرم

کیلو گرم  001/0  =  1 گرم

1  لیتر  =  1000  سی سی یا میلی لیتر

لیتر001/0  =  1 سی سی یا میلی لیتر

/ 0 نظر / 31 بازدید