درس پنجم مدنی: در جامعه اسلامی افراد چه وظیفه ای دارند؟

1- در جامعه اسلامی هر کس مسؤل کار های خودش است یعنی چه؟ 

2- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

3- آیا در جامعه اسلامی هر کس فقط مسؤل کار های خودش است؟ 

4- در جمهوری اسلامی مردم چه وظیفه ای دارند؟ 

5- یکی از صفات فرد در جامعه اسلامی چیست؟

6- بهترین جامعه از دیدگاه قرآن چه جامعه ایی است؟

7- کدام اجتماع نمونه کوچکی از جامعه اسلامی است؟  

8- برای اینکه در جامعه نظم بر قرار باشد چه چیز لازم است؟ 

9- به بزرگ ترین نمونه جامعه اسلامی چه می گویند؟

/ 0 نظر / 28 بازدید