درس دوم مدنی - قانون اساسی

1-برای اداره مدرسه به چه چیز احتیاج داریم؟ 

2- برای اداره کشور به چه چیز نیاز داریم؟ 

3- مهم ترین قانون هر کشور چه قانونی است؟ 

4- در قانون اساسی چه چیزی مشخص شده است؟ 

5- قانون اساسی کشور ایزان چه زمانی تهیه شده است؟

6- در قانون اساسی چه چیزی مشخص شده است؟ 

7- بر اساس قانون اساسی کشور ایران رهبر چه اختیاراتی دارد؟ 

8- کار قوه مقننه چیست و از چه کسانی تشکیل شده است؟

9- کار قوه مجریه چیست و از چه کسانی تشکیل شده است؟

10- کار قوه قضاییه چیست و از چه کسانی تشکیل شده است؟ 

11- بالاترین مقام در کشور ایران چه مقامی است؟ 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید