درس 11 تاریخ پنجم : افشاریه و زندیه

1-افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟ 

2- چه کسی افغان ها را از حکومت برکنار کرد؟ 

3- اولین کاری که نادر شاه افشار پس از تاجگذاری انجام داد ، چه بود؟

4- نادر شاه چه سلسله ای را شکل داد؟ 

5- نادر شاه پس از سر کوبی افغان ها چه کرد؟ 

6- پایتخت نادر شاه کدام شهر بود؟ 

7- نادر شاه پس از فتح هندوستان به کجا رفت؟ 

8- نادر شاه در اواخر عمر خود چگونه بود؟

9- سرانجام نادر شاه چه شد؟ 

10- پس از قتل نادر شاه چه اتفاقی افتاد؟

11- کریم خان زند که بود؟ 

12- کریم خان پس از کشته شدن نادر شاه چه کرد؟ 

13- آیا کریم خان راضی شد که خود را شاه بنامد؟  

14- کریم خان به جای عنوان پادشاه چه لقبی را برای خود انتخاب کرد؟

15- وکیل الرعایا یعنی چه ؟

16- کریم خان پایتخت خود را کدام شهر قرار داد؟ 

17- به دستور کریم خان در شهر شیراز چه بناهایی ساخته شد؟ 

18- کریم خان چگونه فرمانروایی  بود؟ 

19- در اواخر کریم خان چه جنگی اتفاق افتاد؟ 

20- عات جنگ کریم خان با عثمانی چه بود؟ 

21- پس از افشاریه چه حکومتی روی کار آمد؟ 

 22- دو اقدام مهم نادر شاه افشار چه بود؟ 

/ 0 نظر / 4 بازدید