درس چهارم جغرافی : انرژی - نفت - گاز

1-مهم ترین منابع انرژی چیست؟ 

2- سوخت چیست ؟

3- کشور ایران از چه نظر در جهان اهمیت دارد؟

4- بیشتر منابع نفت و گاز ایران در کدام طرف آن قرار دارد؟ 

5- منابع گازی ایران را نام ببرید؟

6- کشور ایران چه ویژگی نفتی دارد؟ 

7- نفت خام چه می شود؟

8- مهم ترین پالایشگاه ایران را نام ببرید. 

9- پالایشگاه آبادان در کدام استان ایران قرار دارد؟ 

10- سایر منابع انرژی را نام ببرید. 

11- مهم ترین استان نفت خیز ایران چه نام دارد؟ 

12- بخش زیادی از نفت خام کشور ما چه می شود؟ 

13- استان هایی که در ان ها پالایشگاه نفت و گاز وجود دارد را نام ببرید.

14- منابع نفت ایران در کدام استان ها قرار دارد؟ 

 15- مهم ترین منابع گازی ایران را نام ببرید.

/ 0 نظر / 24 بازدید