درس دوم تاریخ : گسترش اسلام

1-پیامبر در آغاز اسلام چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟ 

2- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟

3- چرا کافران و ثروتمندان مکه از گسترش اسلام احساس خطر می کردند؟

4- کافران از چه راهی می خواستند پیامبر را از خدا باز دارند؟

5- پس از نپذ یرفتن  پیشنهادات کفار از سوی پیامبر، کافران چه تصمیمی گرفتند؟

6- مسلمانان در مقابل آزار کفار چه کار کردند؟

7- کافران با چه کارهایی پیامبر را آزار می دادند؟ 

8- وقتی آزار و اذیت کافران زیاد شد پیامبر چه دستوری داد؟

9- چرا مسلمانان فقط به حبشه هجرت کردند؟ 

10- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه باز گردانند به چه کاری دست زدند؟ 

11- کافران عهد نامه را در کجا گذاشتند؟ 

12- پیامبر و یارانش مجبور به زندگی در کجا شدند؟ 

13- پیامبر و یارانش چند سال در آن دره زندگی کردند؟ 

14- عهد نامه ای که کافران پس از پیمان قطع رابطه نوشتند چگونه از بین رفت؟

15- چه کسی خبر از بین رفتن عهد نامه را به کافران رساند؟ 

16- کافران در مقابل از بین رفتن عهد نامه چه کار کردند؟

17- پس از جریان از بین رفتن عهد نامه پیامبر چه کرد؟

18- از جمله کسانی که پس از جریان عهد نامه مسلمان شدند چه کسانی بودند؟

/ 0 نظر / 13 بازدید