درس 7 تاریخ پنجم:حکومت بنی عباس

1- حاکمان بنی امیه چگونه بودند؟ 

2- چرا نارضایتی مردم از بنی امیه چند برابر شد؟ 

3- خاندان بنی عباس چه کسانی بودند؟ 

4- چرا بنی عباس حکومت را حق خود می دانستند؟

5- بنی عباس چگونه در میان ایرانیان طرفدارانی پیدا کرد؟ 

6- فرماندهی سپاه بنی عباس را چه کسی بر عهده داشت؟ 

7- ابو مسلم که بود و چه کرد؟

8- چرا بنی عباس به ایرانیان نیاز داشتند؟ 

9- بنی عباس وزیران خود را از میان چه کسانی انتخاب می کردند؟ ایرانیان

10- نقش وزیران ایرانی بنی عباس در پیشرفت دانش و ادب فارسی چه بود؟ 

11- یکی از خاندان های معروف ایرانی که وزارت بنی عباس را بر عهده داشتندچه کسانی بودند؟

12- شیوه حکومت بنی عباس چگونه بود؟

13- چرا مردم از بنی عباس هم نا راضی بودند؟

14- در دوره بنی عباس وضع امامان شیعه چگونه بود؟

15- چرا ایرانیان کمک کردند تا بنی عباس به حکومت برسد؟

16- بنی عباس چند سال حکومت کردند؟

17- خلفای بنی عباس چند نفر بودند؟

18- بنی عباس چگونه از بین رفت؟ 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید