درس هفتم جغرافی : ترکمنستان

1-در شمال ترکمنستان چه کشور هایی قرار دارد؟ 

2- در جنوب ترکمنستان چه کشور هایی قرار دارد؟ 

3- در غرب ترکمنستان چه دریایی قرار دارد؟ 

4- نام خلیج ترکمنستان چیست؟ 

5- بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد؟ 

6- رود آمودریا(جیحون) از کجا سرچشمه می گیرد و به کجا می ریزد؟ 

7- رود تجن از کجا سر چشمه می گیرد و مرز بین کدام کشورها است؟ 

8- در کجای ترکمنستان رشته کوه قرار دارد؟

9- در شمال ترکمنستان چه چیزی قرار دارد؟

10- رودهای مرزی ایران و ترکمنستا ن را نام ببرید.

11- دین و زبان مردم ترکمنستان چیست؟

12- پایتخت ترکمنستان چه شهری است؟ 

13- شهر دیگری از ترکمنستان را نام ببرید.

14- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست؟ 

15- ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است؟

16- یک از صنایع مهم ترکمنستان را نام ببرید؟ 

17- ترکمنستان دارای چه منابعی است؟

18- کالاهای صادراتی ترکمنستان را نام ببرید.

19- چرا ترکمنستان از صادر کنندگان قالی و پوست است؟

/ 0 نظر / 24 بازدید