درس سوم تاریخ:تشکیل حکومت اسلامی

1-چرا کافران می خواستند پیامبر را به قتل برسانند؟

2- نقشه کافران برای قتل پیامبر چه بود؟ 

3- چگونه پیامبر از نقشه قتل خود خبر دار شدی

4- پیامبر در مقابل توطئه قتل چه کار کرد؟

5- مبدأ تاریخ مسلمانان چه واقعه ای است؟ 

6- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

7- چرا پیامبر ناچار به جنگ با کفار بود؟ 

8- مهم ترین جنگ های پیامبر را نام ببرید؟

9- چرا پیامبر تصمیم به فتح مکه گرفت؟ 

10- سر دسته مخالفان پیامبر در مکه که بود؟ 

11- مکه چگونه فتح شد؟

12- پیامبر پس از فتح مکه چه کرد؟

13- پیامبر در چه سنی و در کجا وفات کرد؟ 

14- رفتار پیامبر چگونه بود؟ 

15- پیامبر چگونه به مردم درس می داد؟

16- مسجد معروف پیامبر و آرامگاه او در کجا قرار دارد؟ 

17- بهترین سر مشق و الگو برای زندگی ما چیست؟

18- جهاد در راه خدا را تعریف کنید؟ 

/ 0 نظر / 22 بازدید