درس 12 تاریخ پنجم : قاجاریه

1- حدود چند سال پیش آقا محمد خان به سلطنت رسید؟ 

2- آقا محمد خان از چه ایلی بود؟ 

3- با از بین رفتن چه حکومتی آقا محمد خان به سلطنت رسید؟ 

4- پایتخت حکومت آقا محمد خان کدام شهر بود؟

5- آقا محمد خان چگونه فرمانروایی بود؟ 

6- آقا محمد خان چگونه توانست ایران را یکپارچه کند؟ 

7- سرانجام آقا محمد خان چه شد؟ 

8- پس از آقا محمد خان چه کسی به حکومت رسید؟

9- فتحعلی شاه چگونه مردی بود؟ 

10- دولت روسیه در زمان فتحعلی شاه کدام سرزمین را تصرف کرد؟ 

11- جنگهای ایران و روسیه چند سال طول کشید؟ 

12- سر انجام جنگ ایران و روسیه چه شد؟ 

13- علت شکست ایران از روسیه چه بود؟

14- قراردادهای پایان جنگ ایران و روسیه به ضرر کدام کشور بود؟ 

15- در جنگ ایران و روسیه ، ایران چه سرزمین هایی را از دست داد؟ 

16- نام یکی دیگر از شاهان قاجار را بنویسید؟ 

17- در زمان ناصرالدین شاه چه کشورهایی در ایران دخالت می کردند؟ 

18- چه کسی توسط ناصر الدین شاه به صدر اعظمی(نخست وزیری) انتخاب شد؟ 

19- مدت صدر اعظمی امیرکبیر چند سال بود؟ 

20- امیر کبیر برای بهبود وضع کشور چه کرد؟ 

21- چرا درباریان مخالف امیر کبیر بودند؟ 

22- درباریان چگونه با امیرکبیر مقابله کردند؟ 

23- سر انجام امیرکبیر چه شد؟ 

24- پس از کشته شدن ناصر الدین شاه انگلستان کدام سرزمین را از ایران جدا کرد؟ 

/ 0 نظر / 4 بازدید