درس ششم علوم : خاک زندگی بخش

1-چرا خاک برای کشاورزی لازم است؟ 

2- بیشتر مواد غذایی ما از کجا به دست می آید؟

3- خاک چگونه درست می شود؟ 

4- چه عواملی باعث خرد شدن سنگ ها می شود؟

5- درست شدن خاک به چند روش است، بنویسید.

6- برای تشکیل خاکی به قطر 1 سانتی متر چند سال وقت لازم است؟

7- مواد تشکیل دهنده خاک چیست؟

8- آیا اجزای تشکیل دهنده همه خاک ها مثل هم هستند؟ 

9- چرا بعد از دست زدن به خاک باید دست ها را با آب و صابون بشو ییم؟ 

10- آیا نوع سنگ ها در مقدار خاکی که تشکیل می شود تاثیر دارد؟

11- خاک در بیابان بیشتر تشکیل می شود یا در جا های مرطوب و پر باران؟ 

12- آیا آب در همه نوع خاک به یک اندازه و با یک سرعت نفوذ می کند؟ 

13- آیا نوع خاک در رشد گیاهان تاثیر دارد؟ 

14- یورستن که بود؟ 

15- یورستن پس از آزمایش خود متوجه چه نکته ای شد؟

16- گیاخاک چیست؟ 

17- برگ هایی که در پاییز در جنگل ها و بیشه ها به زمین می ریزد چه می شود؟ 

18- چرا خاک مزرعه از خاک کنار جاده و بیابان بهتر است؟ 

19- آیا وجود گیا خاک برای کشاورزی لازم است؟ 

20- در کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر و چرا؟ 

21- فرسایش خاک یعنی چه؟

22- چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود؟

23- چرا خاک های کشاورزی پس از مدتی بایر و بی حاصل می شود؟ 

24- چرا مأموران دولت از چریدن دام ها در بعضی از زمین ها جلوگیری می کنند؟

25- یکی از کاربرد های مهم خاک چیست؟ 

26- برای بر گرداندن حاصل خیزی خاک به آن چه باید کرد؟

27- چرا آب بعضی رود خانه ها گل آلود است؟ 

/ 0 نظر / 22 بازدید