درس سوم جغرافی-کشاورزی و دامپروری در ایران

1-چرا انسان برای ادامه زندگی خود به کشاورزی نیاز دارد؟

2- مهم ترین محصولات کشاورزی ایران چه هستند؟ 

3- کشت گندم و جو به چه روش هایی انجام میشود؟

4- کشت آبی را تعریف کنید؟

5- کشت دیم را تعریف کنید.

6- کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیست و چرا؟

7- گیاه برنج به چه چیزهایی نیاز دارد؟

8- بیشتر برنج ایران در کدام استان ها کشت می شود؟

9- چای به چه چیز نیاز دارد؟

10- استان مهم تولید چای را نام ببرید.

11- بیش تر محصول خرما در کدام ناحیه ی آب و هوایی کشور به عمل می آید؟

12- بیش تر محصول پسته ی ایران در کدام استان به عمل می آید؟

13- محصولات صادراتی ایران را نام ببرید.

14- امروزه انسان برای انجام دادن کارهای کشاورزی از چه چیزهایی استفاده می کند؟

15- ماشین ها ما را در چه کارهای کشاورزی یاری می دهند؟

16- اسنفاده از ماشین ها و ابزارهای پیشرفته چه تأ ثیری بر تولیدات کشاورزی دارد؟

17- چند نوع دامپروری در کشور ما وجود دارد؟

/ 0 نظر / 32 بازدید