درس 14 تاریخ پنجم

1- دخالت انگلستان چه زمانی در ایران بیشتر شد؟

2- رضاخان چه زمانی به حکومت رسید؟ 

3- رضا خان با حمایت چه کشوری حکومت قاجاریه را بر کنار کرد؟ 

4- کارهای مخالف اسلام رضا خان را بنویسید؟ 

5- عاقبت مردم معترض به کارهای ضد اسلام رضا خان چه شد؟ 

6- یکی از مخالفان مهم رضا شاه چه کسی بود؟

7- عاقبت مدرس چه شد؟

8- در اواخر حکومت رضا خان چه اتفاق مهمی افتاد؟ 

9- در زمان جنگ دوم جهانی چه کشورهایی ایران را اشغال کردند؟ 

10- در اوایل حکومت محمد رضا شاه چه اتفاق مهمی افتاد؟ 

11- ملی شدن نفت ایران چه اهمیتی داشت؟ 

12- روز ملی شدن صنعت نفت ایران چه روزی است؟

/ 0 نظر / 24 بازدید