بخش چهارم علوم پنجم- نور و رنگ

1-یکی از شکل های انرژی چیست؟

2- چرا بعضی وقت ها نمی توانیم چیزی را ببینیم؟

3- چشمه اصلی نور چیست؟ 

4- برای اینکه جسمی دیده شود چه شرا یطی لازم است؟ 

5- نوری که از خورشید به زمین می رسد از چه رنگ هایی تشکیل شده است ؟

6- چشمه های مصنوعی نور چه هستند ؟ 

7- در آزمایشگاه به کمک چه وسیله ای نور را تجزیه می کنند؟ 

8- تجزیه نور یعنی چه ؟ 

9- منشور چه شکلی و چه جنسی دارد؟ 

10- چگونه رنگین کمان درست می شود ؟ 

11- ذره بین چیست؟

12- کانون عدسی چیست ؟ 

13- آیا نگاه کردن به خورشید خطرناک است ؟ 

14- یکی از کاربرد های عدسی را بنویسید. 

15- بین کوره آفتابی و ذره بین چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد .

16- چند وسیله نام ببرید که در آن ها ذره بین به کار رفته باشد.

17- برای درست کردن رنگین کمان مصنوعی رو به خورشید بایستیم یا پشت به خورشید؟ 

/ 0 نظر / 189 بازدید