درس دهم علوم پنجم : دستگاه عصبی و اندام های حسی

1-نام دستگاهی که کمتر متوجه آن می شویم اما کاری بسیار مهم انجام می دهد را بنویسید. 

2- قسمت های اصلی دستگاه عصبی را چه چیزی تشکیل می دهد؟

3- یادگیری و حافظه توسط چه عضوی انجام می شود؟ 

4- همه دستورات بدن توسط چه قسمتی صادر می شود؟ 

5- رشته های عصبی مانند چه چیز هستند؟ 

6- رشته های عصبی چه چیز هایی را به هم متصل می کنند؟

7- عصب چیست؟

8- آیا دستگاه عصبی هم مانند سایر دستگاه ها از سلول ساخته شده است؟ 

9- تفاوت مهم سلول های عصبی با سایر سلول ها در چیست؟

10- چه خصوصیتی سلول های عصبی را برای کاری که بر عهده دارند مناسب می کند؟ 

11- اندام های حسی را نام ببرید. 

12- بیستر اطلاعاتی که از دنیای اطراف خودمان به دست می آوریم از چه راهی است؟ 

13- دیدن چگونه اتفاق می افتد؟ 

14- در چه زمانی خوب می بینیم؟

15- نزدیک بینی یعنی چه؟ 

16- دوربین یعنی چه؟

17- چشم چه چیز هایی را از دنیای اطراف ما تشخیص می دهد؟ 

18- چشم از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ 

19- سلول های حساس با نور، چند نوع هستند؟ 

20- عیب های دور بینی و نزدیک بینی را چگونه می توان از بین برد؟ 

21- عینک چگونه عیب های چشم را بر طرف می کند؟

22- بیشتر دوربینی ها و نزدیک بینی ها چگونه بیماری هایی هستند؟ 

23- بیشتر عیب های بینایی چگونه ایجاد می شود؟ 

24- علامت نزدیک بینی و دور بینی چیست؟

25- دید چشم توسط چه کسی امتحان می شود؟ 

26- مردمک در نور کم و زیاد چه تغییری می کند؟ 

27- چگونه از چشم ها مراقبت کنیم؟ 

28- هر چیزی که صدا ایجاد می کند باعث چه چیزی می شود؟ 

29- چگونه می شنویم؟ 

30- سنگینی گوش یعنی چه؟ 

31- پرده گوش چگونه آسیب می بیند؟

32- تشخیص ناراحتی های شنوایی به کمک چه دستگاهی است؟

33- چگونه از گوش مراقبت کنیم؟

34- کدام اندام ها در بدن مانند هم عمل می کنند؟

35- چگونه بو را حس می کنیم؟ 

36- چگونه مزه را حس می کنیم؟ 

37- چرا مزه قاشق را حس نمی کنیم؟ 

38- زبان ما چه مزه هایی را حس می کند؟ 

39- پوست بدن ما چه کار هایی را انجام می دهد؟ 

40- عادت نکردن به درد برای ما چه فایده ای دارد؟

41- چرا بیشتر اندام های حسی در سر قرار دارد؟

/ 0 نظر / 22 بازدید