درس ششم : کدام کشور ها با ایران همسایه اند؟

1-همسایه های شرقی ایران را نام ببرید؟ 

2-همسایه های شمال ایران را نام ببرید؟ 

3-همسایه های غربی ایران را نام ببرید؟ 

4-ایران کمترین مرز خشکی را با چه همسایه ای دارد؟ 

5-ایران بیشترین مرز خشکی را با چه همسایه ای دارد؟

6-ایران از کدام همسایه های خود پهناورتر است؟ 

7-کدام همسایه ی ایران مسیحی است؟ 

8-کدام همسایه ی ایران بیشترین شیعیان را در خود جای داده است؟ 

9-پر جمعیّت ترین همسایه ی ایران کدام کشور است؟ 

10-کم جمعیّت ترین همسایه ی ایران کدام کشور است؟

11-همسایه های ایران را نام ببرید

/ 0 نظر / 170 بازدید