درس سیزدهم جغرافی : پاکستان

1 – پاکستان کدام طرف ایران قرار دارد؟

2- پاکستان با کدام کشورپهناور همسایه است؟ 

3- پاکستان به کدام دریا راه دارد؟ 

4- پاکستان به کدام اقیانوس راه دارد؟

5- بیشتر مساحت پاکستان را چه چیزی تشکیل می دهد؟

6- جلگه وسیع در کدام طرف پاکستان است؟ مشرق و جنوب

7- جلگه سند چگونه است؟ 

8- مهم ترین رود پاکستان چه رودی است؟ 

9- رود سند به کجا می ریزد؟

10- رود سند از کجا سرچشمه می گیرند؟ 

11- بیشتر مردم پاکستان چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟

12- پایتخت پاکستان چه شهری است؟ 

13- چند شهر دیگر پاکستان را نام ببرید. 

14- مهم ترین فعالیت اقتصادی پاکستان چیست؟ 

15- کشاورزی در کدام قسمت پاکستان انجام می شود؟

16- در جلگه های حاصل خیز پاکستان چه چیز کشت می شود؟ 

17- در پاکستان چه کارخانه هایی وجود دارد؟ 

18- کارخانه های ریسندگی و بافندگی چه چیز تولید می کنند؟

19- از پاکستان چه کا لاهایی به دیگر کشورها صادر می شود؟ 

20- در پاکستان به غیر از کشاورزی چه کار دیگری رونق دارد؟ 

21- دامپروری در پاکستان شامل چه کارهایی می شود؟ 

22- صنایع پاکستان شامل چه چیزی می شود؟ 

23- بندر و بزرگ ترین شهر پاکستان چه شهری است؟ 

24 - چرا نساجی در پاکستان پیشرفت زیادی کرده است؟ 

/ 0 نظر / 20 بازدید