مقدمه علوم

1-یکی از راه های یادگیری چیست؟

2-مشاهده یعنی چه؟

3-تحقیقات علمی چگونه شروع می شوند؟

4-فرضیه سازی یعنی چه؟

5-ویژگی فرضیه چیست؟

6-اگر فرضیه قابل آزمایش نباشد چه کار می کنیم؟

7-آزمایش ها ی مقایسه ای را چگونه انجام می دهند؟

8-نظریه چیست؟

9-برقراری ارتباط یعنی چه؟

10-تفسیر کردن یعنی چه؟

11-طبقه بندی یعنی چه؟

12-مراحل کار دانشمندان را بنویسید؟

13-در آزمایش کردن چه مهارت ها یی به کار می رود؟

/ 0 نظر / 32 بازدید