دانستنی های ریاضی در ابتدایی

دانستنیهای ریاضی در ابتدایی

یک کیلوگرم =  1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم, عددمـــــــــــــــربوط را  ×1000 می کنیم

برای تبدیل گرم به کیلوگرم ,عددمــــــــــــــربوط را  ÷ 1000 می کنیم

یک متــــــــر=   100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر,عددمـــــــــــــــربوط را × 100 می کنیم

برای تبدیل سانتی متر به متر عددمـــــــــــــــــربوط را ÷100 می کنیم

یک متــــــــر=   1000میلی متر

برای تبدیل متربه میلی متر,عددمــــــــــــــــربوط را × 1000 می کنیم

برای تبدیل میلی متر به متر,عددمــــــــــــــــربوط را ÷1000 می کنیم

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی متر,عددمـــــــــربوط را × 10 می کنیم

برای تبدیل میلی متربه سانتی متر,عددمــــــــــربوط را  ÷10 می کنیم

یک هکتار =10000مترمربع

برای تبدیل هکتار به مترمربع,عددمـــــــــــربوط را×10000 می کنیم

برای تبدیل مترمربع به هکتار,عددمـــــــــربوط را ÷ 10000 می کنیم

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر,عددمــــــــــــــــــربوط را ×1000 می کنیم

برای تبدیل متر به کیلومتر,عددمـــــــــــــــــربوط را ÷ 1000 می کنیم

یک لیتر = 1000 سی سی

برای تبدیل لیتر به سی سی , عددمــــــــــــــربوط را ×1000 می کنیم

برای تبدیل سی سی به لیتر,عدد مــــــــــــــربوط را ÷ 1000 می کنیم

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب,عددمربوط را × 1000 می کنیم

برای تبدیل سانتی مترمکعب به لیتر,عددمربوط را  ÷ 1000 می کنیم

یک سی سی  = 30قطره

برای تبدیل سی سی به قطره , عدد مــــــــــربوط را ×30 می کنیـــــم

برای تبدیل قطره به سی سی ,عدد مــــــــــــربوط را ÷ 30 می کنیــــم

یک متر مکعب = 1000لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر, عدد مـــــــــربوط را ×1000 می کنیم

برای تبدیل لیتر به مترمکعب ,عددمــــــــــــربوط را ÷1000 می کنیم

یک متر مکعب =1000000سانتی متر مکعب

برای تبدیل مترمکعب به سانتی متر مکعب ,عددمربوط را ×1000000می کنیم

برای تبدیل سانتی مترمکعب به متر مکعب ,عددمربوط را ÷1000000می کنیم

 1-   واحد مساحت : میلی متر مربع -سانتی مترمربع – مترمربع -هکتار - کیلومترمربع 

 2-  واحد محیط :میلی متر -سانتی  متر -متر- کیلومتر

 4-  واحد حجم : میلی متر مکعب-سانتی متر مکعب – مترمکعب

5-  حجم مکعب مستطیل=  طول × عرض × ارتفاع

 

/ 0 نظر / 21 بازدید