درس 9 تاریخ پنجم: حمله مغول ها به ایران

1- چرا سلسله خوارزمشاهیان به این نام خوانده می شود؟

2- یکی از پادشاهان معروف دوره خوارزمشاهیان چه کسی بود و در زمان او چه اتفاق مهمی افتاد؟ 

3- مغول ها چگونه مردمی بودند؟

4- مغول ها ابتدا به کجا حمله کردند؟

5- فرمانده مغول ها چه کسی بود؟

6- چرا جنگیز خان کاروان بازرگانی به ایران فرستاد؟

7- بهانه چنگیز خان برای حمله به ایران چه بود؟

8- سلطان محمد خوارزم شاه در مقابل حمله مفول ها چه کرد؟ 

9- مغول ها در ایران چه کردند؟ 

10- مردم در مقابل تسلط مغول ها چه کردند؟

11- چند سال بعد از حمله مغول ها ، قوم دیگری به ایران حمله کردند؟

12- فرمانده قوم متجاوز که بعد از مغول ها به ایران حمله کرد چه کسی بود؟ 

13- تیمور چگونه مردی بود؟ 

14- نتیجه حمله تیمور به ایران چه بود؟ 

15- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران چه فرقی با رفتار خود تیمور داشت؟ 

16- کدام شخصیت علمی و تاریخی توانست مغول ها را با تمدن و فرهنگ ایران آشنا کند؟ 

17- از شاعران معروف دوره تیموریان چند تن را نام ببرید؟

18- یکی از نهضت هایی را که در مقابل تسلط مغول ها بر ایران مقاومت مسلحانه می کردند را بنویسید؟

19- مغول ها در چه سالی به ایران حمله کردند؟ 

20- یکی از آثار معروف دوره تیموریان را بنویسید. 

/ 0 نظر / 24 بازدید