فرمول محیط و مساحت

 نام شکل

 مساحت

 محیط

 مربع

  یک ضلع × خودش

 چهار برابر یک ضلع

 مستطیل

  طول × عرض

  (طول + عرض) ×2

 مثلث

 ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

 مجموع سه ضلع

 دایره

 ( شعاع × شعاع ) ×14/3

 قطر × 14/3

 لوزی

 ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2

 مجموع چهار ضلع

 متوازی الاضلاع

 قاعده × ارتفاع

 (طول + عرض) ×2

 ذوزنقه

 (مجموع دو قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

 مجموع چهار ضلع

 

/ 0 نظر / 14 بازدید