درس دهم جغرافی : ترکیه

1 –ترکیه در کدام طرف ایران قرار دارد؟

2- شکل ترکیه بیشتر شبیه به کدام شکل هندسی است؟ 

3- در اطراف ترکیه چه دریاهایی قراردارد؟ 

4- در شرق ترکیه چه کشورهایی قرار دارند؟ 

5- در جنوب ترکیه چه کشورهایی قرار دارند؟ 

6- آب و هوای ترکیه چگونه است؟ 

7- رود های ترکیه از کجا سرچشمه می گیرند؟ 

8- جلگه های ترکیه چگونه به وجود آمده اند؟ 

9- نام رودهای ترکیه را بنویسید.

10- کدام رود به طور کامل در ترکیه جریان دارد؟ 

11- نام دریاچه ای که در شرق ترکیه قرار داردچیست؟ 

12- نام پایتخت ترکیه و دو بندر مهم این کشور را بنویسید. 

13- بیشتر مردم ترکیه چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟ 

14- در کجای ترکیه دامپروری رونق دارد؟ 

15- ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان چه محصولاتی است؟ 

16- درجلگه های حاصل خیز کناره دریاهای ترکیه چه محصولات کشاورزی به دست می آید؟

17- یکی از راه های کسب در آمد ترکیه چیست؟ 

18- گردشگران از چه جاهایی دیدن می کنند؟

19- چرا دامپروری در ترکیه رونق دارد؟ 

/ 0 نظر / 63 بازدید