درس هشتم علوم پنجم :جانداران ساده

1-آیا فقط گیاهان و جانداران تنها موجودات کره زمین هستند؟ 

2- جانداران ساده چگونه جاندارانی هستند؟ 

3- جانداران ساده به چه چیز شبیه هستند؟ 

4- جانداران ساده به چند گروه طبقه بندی شده اند؟

5- جلبک ها چگونه جاندارانی هستند؟ 

6- جلبک ها به چه رنگ هایی دیده می شوند؟ 

7- جلبک ها بیشتر در کجا زندگی می کنند؟ 

8- طول برخی از جلبک های دریایی به چند متر می رسد؟ 

9- فایده جلبک ها را بنویسید؟ 

10- فراوان ترین جانداران کره زمین چه موجوداتی هستند؟ 

11- باکتری ها در کجا زندگی می کنند؟ 

12- در یک مشت خاک باغچه چند باکتری وجود دارد؟ 

13- در هر جا که موجود زنده ای باشد چه چیزی حتماً وجود دارد؟ 

14- باکتری ها چه اندازه ای دارند؟

15- باکتری ها چه شکل هایی دارند؟ 

16- فایده باکتری ها را بنویسید.

17- زیان باکتری ها را بنویسید.

18- باکتری ها چگونه تولید مثل می کنند؟ 

19- چه چیزی بر سرعت تولید مثل باکتری ها اثر می گذارد؟ 

20- قارچ ها چگونه جاندارانی هستند؟ 

21- انواع قارچ ها را نام ببرید. 

22- کپک ها چگونه جاندارانی هستند؟ 

23- قارچ های چتری چگونه جاندارانی هستند؟

24- قارچ ها چگونه تولید مثل می کنند؟ 

25- هاگ ها چگونه پراکنده می شوند؟

26- هاگ ها در کجای قارچ قرار دارند؟ 

27- فایده قارچ ها چیست؟ 

28- زیان های قارچ ها را بنویسید. 

29- مخمر چیست؟ 

30- شباهت و اختلاف قارچ و گیاه را بنویسید.

31- قارچ ها را با چه معیاری طبقه بندی می کنند؟ 

32- باکتری ها را با چه معیاری طبقه بندی می کنند؟ 

33- جلبک ها را با چه معیاری طبقه بندی می کنند؟ 

/ 0 نظر / 26 بازدید