درس اول مدنی- استقلال آزادی جمهوری اسلامی

1-شعار مهم مردم در مبارزه با حکومت شاه چه بود؟

2- چرا ما باید راه نفوذ دشمن بیگانه را به داخل کشور ببندیم؟

3- کشور ما تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بود؟

4- کشور ما تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فاقد چه چیزی بود؟

5- با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ،سرزمین ما به چه چیزی دست یافت؟

6- مردم مسلمان ایران علاوه بر استقلال چه چیز دیگری می خواستند؟

7- چرا حکومت شاه از آزادی مردم وحشت داشت؟

8- آزادی در جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟

9- هر جامعه ای نیازمند به چه چیزی است؟

10- قانون جامعه ما چیست؟

11- مردم ما پیروی از قوانین اسلام را چگونه می دانند؟

12- در چه تاریخی مردم به پای صندوق های رای رفتند؟

13-جمهوری اسلامی بر چه پایه ای استوار است؟

14- رهبر جامعه کیست؟

15- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

16- معنای استقلال چیست؟

17- در جمهوری اسلامی ،مردم چگونه در اداره کشور شرکت می کنند؟

18- راه های حفظ استقلال را بنویسید.

19- حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

20- چه تعداد از مردم ایران به جمهوری اسلامی رای آری دادند؟

21-دستورات و قوانین خداوند چگونه به انسان ها می رسند؟ 

22- چه کسی پس از پیامبر ،شایستگی رهبری جامعه اسلامی را دارد؟پ

23- در زمان ما رهبری جامعه اسلامی بر عهده کیست؟

/ 0 نظر / 26 بازدید