درس سوم مدنی : رهبری

1-هر جامه ای برای رسیدن به هدف های خود به چه چیز ی نیاز دارد؟

2- در کشور ما قانون اساسی چه نقشی دارد؟

3- چرا  جامعه به رهبر نیاز دارد؟

4- در جامعه اسلامی چه کسی شایسته مقام رهبری است؟

5- چرا رهبر باید از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد؟

6- اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

7- انقلاب اسلامی ما بر چه پایه هایی استوار است؟

8- امام خمینی در چه سالی رحلت کردند؟

9- پس از امام خمینی چه کسی به رهبری انتخاب شد؟

10- حکومت اسلامی ما از چه نوعی است و چرا؟

/ 0 نظر / 20 بازدید