درس 7 مدنی پنجم: شورا

1- خداوند در قرآن درباره مشورت چه می فرماید؟ 

2- با تشکیل شورا در روستا و شهر یا هر جامعه دیگر چه اتفاقی می افتد؟ 

3- در مورد چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گیری کرد؟ 

4- وظیفه ما در مورد حکم خداوند یا پیامبران یا اماما و رهبر جامعه اسلامی چیست؟

5- مشورت به دیگران چه فایده ای دارد؟

6- در جامعه اسلامی مردم چه زمانی با هم مشورت می کنند؟

7- آیا می توان درباره همه مسائل از طریق شورا تصمیم گرفت؟

/ 0 نظر / 22 بازدید