درس یازدهم جغرافی : عراق

1 –عراق در کدام طرف ایران است؟

2- ایران از چه طریق با کشور های عربی ارتباط دارد؟ 

3- ایران از راه عراق با کدام کشورهای عربی ارتباط دارد؟

4- آیا کشور عراق به دریا راه دارد و چگونه؟

5- ناحیه مرتفع کوهستانی  عراق در کدام طرف آن است؟

6- بیشتر خاک عراق را چه چیزی تشکیل می دهد؟

7- جلگه پهناور عراق چگونه به وجود آمده است؟

8- رود های دجله و فرات از کدام کشور ها وارد عراق می شوند؟ 

9- رودی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟ 

10- شط العرب در قسمتی از مسیر خود مرز چه کشورهایی را تشکیل می دهد؟ 

11- رودی که از ایران به شط العرب می پیوندد چه نام دارد؟ 

12- از اتصال کارون و شط العرب چه رودی به وجود  می آید؟

13- بیشتر مردم عراق چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟ 

14- چه گروهی از مسلمانان در عراق از همه بیشتر هستند؟ 

15- پایتخت عراق چه شهری است؟

16- بندر بزرگ عراق چه شهری است و به کدام دریا راه دارد؟ 

17- آرامگاه امامان شیعه در چه شهرهایی از عراق قرار دارد؟ 

18- مردم ایران بیشتر برای چه کاری به عراق سفر می کنند؟ 

19- عراق چگونه کشوری است؟ 

20- در آمد عراق از چه راهی است؟

21- در جلگه های عراق چه محصولاتی به دست می آید؟ 

22- در کشور عراق چه باغ هایی وجود دارد؟

23- محصول کشاورزی عراق که به دیگر کشورها صادر می شود چیست؟ 

24- دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید؟ 

25- بندر بصره به کدام بندر ایران نزدیک است؟ 

/ 0 نظر / 30 بازدید