بخش اول علوم- ساختمان مواد

1- خاصیت های مواد را نام ببرید.

2- از خاصیت های مواد چه استفاده ای می کنیم؟

3- مولکول چیست؟

4-آیا مولکول ها با هم فرق دارند؟

5- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

6- چرا بوی عطر در هوا و رنگ جوهر در آب پراکنده می شوند؟

7- مولکول های گازها چگونه اند؟

8- مولکول های مایع ها چگونه اند؟

9- مولکول های جامد ها چگونه اند؟

10- چراگازها در همه جای محیط اطراف خود پخش می شوند؟

11- مولکول ها از چه چیز ساخته شده اند؟

12- تاکنون چند اتم متفاوت شناخته شده است؟

13- عنصر چیست

14- چند عنصر نام ببرید.

15- ترکیب چیست؟

16- چند ترکیب نام ببرید.

17- بیشتر مواد اطراف ما چه حالتی دارند؟

18- مخلوط چیست؟

19- با 109عنصرمتفاوت چند ترکیب می توان ساخت؟

20- چند مخلوط نام ببرید.

21- مهم ترین ترکیب برای انسا ن ها چیست؟

22- مهم ترین مخلوط برای انسان ها چیست؟

23- کدام مواد شکل و حجم ثابت دارند؟جامدها

24- کدام مواد شکل و حجم ثابت ندارند؟گازها

25- کدام مواد هستند که شکل ثابت ندارند امّا حجم ثابت دارند؟مایع ها

/ 0 نظر / 65 بازدید