درس پانزدهم جغرافی : سیاره زمین

1-زمین که بر روی آن زندگی می کنیم چه شکلی دارد؟ 

2- چه کسانی کروی بودن زمین را با چشم خود دیده اند؟ 

3- ما چگونه به کروی بودن زمین پی می بریم؟ 

4- اگر یک کره را از وسط نصف کنیم چه چیزی به دست می آید؟ 

5- اگر کره زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم به هر نیمه آن چه می گویند؟ 

6- استوا چیست؟  

7- استوا کره زمین را به چه قسمت هایی تقسیم می کند؟ 

8- نیم کره شمالی یعنی چه؟

9- نیم کره جنوبی یعنی چه؟

10- مدار چیست؟ 

11- آیا اندازه مدارها با هم فرق می کند؟

12- بزرگ ترین و کوچکترین مدار ها را بنویسید؟

13- نصف انهار چسیت؟ 

14- آیا اندازه نصف النهار ها مثل هم هستند؟ 

15- تفاوت مدارها و نصف النهار ها را بنوسیسد؟ 

16- مهم ترین نصف النهار را بنویسید؟ 

17- اسم دیگر نصف النهار مبدا چیست و چرا به این اسم خوانده می شود؟

18- نصف النهار مبدا زمین را به چه قسمت هایی تقسیم می کنند؟

19- کشور ایران در چه نیمکره هایی قرار دارد؟ 

20- مدار هازمین را به چه قسمت هایی تقسیم می کند؟

21- بیشتر خشکی های زمین در کدام نیمکره ها هستند؟

/ 0 نظر / 23 بازدید