بخس سوم علوم- ماشین ها

1-وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم چه چیزی به آن وارد می کنیم؟

2- در چه زمانی جسمی که ساکن و بی حرکت است حرکت میکند؟

3- اگر نیرو نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟

4- چرا نمی توانیم بعضی از کارها را انجام دهیم؟

5- اهرم چیست؟

6- آیا اهرم ها فقط به شکل میله هستند؟

7- در بسیاری از ابزارها و وسایلی که استفاده می کنیم چه چیزی وجود دارد؟

8- چند اهرم نام ببرید.

9- قسمت های اصلی اهرم را نام ببرید.

10- سطح شیبدار را نام ببرید.

11-در چه زمانی کار با سطح شیبدار راحت تر است؟

12- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می شود؟

13- ماشین چیست؟

14- ماشین ها چند نوع هستند؟

15- چند ماشین ساده نام ببرید.

16- ماشین پیچیده چیست؟

17- چند ماشین پیچیده نام ببرید.

18- از ماشین ها در چه جاهایی استفاده می کنیم؟

19- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟

20- چرا نمی توانیم همه ی کارها را به کمک ماهیچه های خود انجام دهیم(چرا باید به فکر منابع دیگر نیرو باشبم)؟

21- یکی از مهم ترین شکل های انرژی چیست؟

22- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی ،انرژی حرکتی به دست آوریم؟

23- موتور الکتریکی چیست؟

24- آرمیچر چیست؟

25- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟

26- در چه وسایل از نیروی الکتریکی استفاده می شود؟

27- اگر موتور الکتریکی را به برق وصل کنیم چه اتفاقی می افتد؟

/ 0 نظر / 44 بازدید