درس 9 مدنی پنجم: ایثار و فداکاری

1- جنگ تحمیلی چگونه آغاز شد؟

2- ایثار یعنی چه؟ 

3- انواع ایثار را بنویسید. 

4- ایثار جان یعنی چه ؟ 

5- بالاترین درجه ایثار چیست؟

6- نام دیگر ایثار جان چیست؟ 

7- بسیج نخستین بار به دستور چه کسی و در چه سالی به وجود آمد؟ 

8- خداوند بالاترین پاداش را به چه کسی میدهد؟

/ 0 نظر / 14 بازدید