درس هشتم جغرافی : جمهوری آذر بایجان

1-در شمال جمهوری آذربایجان چه کشور هایی قرار دارند؟ 

2- در غرب  جمهوری آذربایجان چه کشور هایی قرار دارد؟

3- در جنوب جمهوری آذربایجان چه کشوری قراردارد؟

4- در شرق  جمهوری آذربایجان چه دریایی قرار دارد؟ 

5- رشته کوه جمهوری آذربایجان چه نام دارد و در کجا قرار دارد؟

6- رود های جمهوری آذربایجان چه نام دارد و به کجا می ریزد؟

7- رود مرزی بین جمهوری آذربایجان و ایران چه نام دارد؟ 

8- جمهوری آذربایجان از چند قسمت تشکیل شده است؟ 

9- چه کشوری در بین دو قسمت جمهوری آذربایجان است؟

10- نام دریاچه جمهوری آذربایجان چیست؟ 

11- آب و هوای جمهوری آذربایجان چگونه است؟ 

12- در کجای جمهوری آذربایجان جلگه قرار دارد؟ 

13- رود ارس از کجا سر چشمه می گیرد؟ 

14- رود ارس مرز بین کدام کشور ها است؟ 

15- رود ارس به کدام رود متصل می شود؟ 

16- دین و زبان مردم جمهوری آذربایجان چیست؟

17- چهار دلیل شهر باکو را بنویسید.

18- سه شهر دیگر  جمهوری آذربایجان را نام ببرید؟ 

19- نام دو شهر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان که روابط بازرگانی زمینی از این دو شهر صورت می گیرد را بنویسید.

20- منابع معدنی جمهوری آذربایجان را نام ببرید. 

21- محصولات کشاورزی جمهوری آذربایجان را بنویسید. 

22- یکی از فعالیت های اقتصادی مهم جمهوری آذربایجان را نام ببرید. 

23- استخراج نفت در کدام قسمت جمهوری آذربایجان انجام می شود؟

/ 0 نظر / 55 بازدید