درس10تاریخ پنجم: صفویه

1- پس از ضعیف شدن تیموریان چه اتفاقی افتاد؟ 

2-  چگونه پس از تیموریان حکومت های کوچک محلی شکل گرفت؟

3- چگونه همسایگان ایران در این دوران به مرزهای کشورمان تجاوز کردند؟ 

4- چرا خاندان صفویه توانستند حکومت تشکیل دهند؟ 

5- مؤسس سلسله صفویه چه کسی بود؟ 

6- شاه اسماعیل اول چه مذهبی را در ایران مذهب رسمی اعلام کرد؟

7- در زمان شاه اسماعیل اول همسایگان ایران چه کشورهایی بودند؟

8- چرا عثمانی و ازبک ها به ایران حمله کردند؟ 

9- اولین جنگ شاه اسماعیل اول با کدام گروه بود و نتیجه جنگ چه شد؟

10- شاه اسماعیل اول در چه محلی با عثمانی ها روبرو شد و نتیجه جنگ چه شد؟

11- ایرانیان بعد از شکست از عثمانی چه کردند؟

12- یکی از شاهان مهم صفویه پس از شاه اسماعیل اول چه کسی بود؟ 

13- دشمنان شاه عباس چه کسانی بودند؟ 

14- شاه عباس با دشمنان خود چه کرد؟

15- شاه عباس پس از جنگ چه کرد؟ 

16- در زمان شاه عباس ، اصفهان چگونه شهری بود؟ 

17- به دستور شاه عباس چه بناهایی در اصفهان ساخته شد؟ 

18- آخرین پادشاه صفوی چه کسی بود؟ 

19- اوضاع ایران در زمان شاه سلطان حسین چگونه یود؟ 

20- در زمان شاه سلطان حسین چه کسانی به ایران حمله کردند؟ 

21- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟

22-  چه شهرهایی به عنوان پایتخت حکومت صفویه مورد استفاده قرار گرفت ؟

 

/ 0 نظر / 19 بازدید