درس دوم جغرافی- جمعیت ایران

1- جمعیت ایران چند نفر است؟

2- جمعیت یعنی چه، تعریف کنید.

3- دلایل افزایش جمعیت یک منطقه را بنویسید.1

4- مهاجرت را تعریف کنید؟

5- پر تراکم ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران از نظر جمعیت کدام ناحیه است؟

6- چرا ناحیه ی کناره ی دریای خزر با وجود وسعت کم ،جمعیت زیادی دارد؟

7-  فاصله ی شهرها و روستاها   در کناره ی دریای خزر چگونه است؟

8- با رفتن ازناحیه ی مرکزی ایران به طرف  کوهپایه ها ی البرز و زاگرس ، وضعیت شهرها و روستا ها  چگونه می شود؟

9- چرا در کوهپایه ها، روستاها و شهرهای پرجمعیتی به وجود آمده است؟

10-  پر جمعیت ترین شهرهای کوهپایه ای ایران کدام است؟

11- با جابجایی مردم برای کار یا زندگی ، جمعیت آن منطقه چه وضعیتی پیدا می کند؟

12- عوامل کاهش دهنده ی جمعیت یک منطقه را بنویسید.

/ 0 نظر / 73 بازدید