درس13تاریخ پنجم: انقلاب مشروطه

1- سرانجام ناصر الدین شاه چه شد؟ 

2- پس از ناصر الدین شاه چه کسی شاه شد؟

3- مظفر الدین شاه کمبود درآمد برای بهبود وضع کشور را چگونه جبران کرد؟

4- بیشتر قرضی که از دولت های خارجی گرفته شد در چه راهی مصرف شد؟ 

5- یکی از رویدادهای مهم دوره قاجاریه چه بود؟ 

6- مردم می خواستند چه حکومتی را جانشین حکومت استبدادی کنند؟

7- حکومت استبدادی چگونه حکومتی بود؟ 

8- در زمان چه کسی حکومت مشروطه پذیرفته شد؟

9- پس از پذیرفتن حکومت مشروطه چه اتفاقی افتاد؟ 

10- پس از مرگ مظفر الدین شاه چه کسی شاه شد؟ 

11- محمد علی شاه پس از رسیدن به مقام پادشاهی چه کار کرد؟ 

12- پس از به توپ بستن مجلس مردم چه کار کردند؟ 

13- پس از تصرف تهران چه اتفاقی افتاد؟ 

14- با شروع کار مجلس چه اتفاق مهمی افتاد؟ 

15- کشور ما در زمان جنگ اول جهانی چه وضعیتی داشت؟ 

16- چه کشورهایی در جنگ اول جهانی به ایران حمله کردند؟ 

/ 0 نظر / 15 بازدید