درس شانزدهم جغرافی : حرکت های زمین

1-سیاره های منظومه شمسی را نام ببرید.

2- چرخش مهم سیاره ها به دور چیست؟ 

3- آیا زمین به جز چرخش به دور خورشید ، چرخش دیگری هم دارد؟ 

4- حرکت چرخشی چیست؟

5- حرکت چرخشی زمین چه چیزی را به وجود می آورد؟ 

6- چه زمانی ظهر نا میده می شود؟

7- حرکت چرخشی زمین چه قدر طول می کشد؟ 

8- حرکت انتقالی چیست؟ 

9- حرکت انتقالی چه چیز را به وجود می آورد؟ 

10- حرکت انتقالی زمین چه قدر طول می کشد؟ 

11- فصل های زمین رابه ترتیب بنویسید. 

12- زمین به کدام طرف می چرخد؟

/ 0 نظر / 19 بازدید