جدول صفت و مضاف علیه

 

موصــــــــــــــــــــوف

 

صـــــــــــــــــــــفت

 

مضـــــــــــــــــاف

 

مضـــــــاف علیـــــــــــه

 

هوای

 

 

هوای

 

 

دریای

 

 

دریای

 

زندگی

 

 

زندگی

 

 

کوه

 

کوه

 

درخت

 

درخت

 

مدرسه

 

مدرسه

 

پسر

 

پسر

 

ایرا ن

 

ایرا ن

 

ورزش

 

ورزش

 

مداد

 

مداد

 

پارک

 

پارک

 

آشپزی

 

آشپزی

 

بشقاب

 

بشقاب

 

سیب

 

سیب

 

دوچرخه ی

 

دوچرخه ی

 

امتحان

 

امتحان

 

تابستان

 

تابستان

 

بهار

 

بهار

 

دانش آموز

 

دانش آموز

 

تربیت

 

تربیت

 

پرده ی

 

پرده ی

 

تکلیف

 

تکلیف

 

روز

 

روز

 

 

   

/ 0 نظر / 7 بازدید