درس دوازدهم جغرافی : افغانستان

1 –افغانستان از کدام طرف به ایران راه دارد؟ 

2- افغانستان از جنوب با کدام کشور همسایه است؟ 

3- آیا افغانستان به دریا راه دارد؟ 

4- بیشتر جاهای افغانستان چگونه است؟ 

5- رشته کوه بلند افغانستان چه نام دارد؟ 

6- رود های افغانستان چگونه به وجود می آیند؟ 

7- رود های افغانستان را نام ببرید.

8- رود هیرمند به کجا می ریزد؟ 

9- مردم افغانستان چه دینی دارند و به چه زبانی صحبت می کنند؟

10- پایتخت و بزر گ ترین شهر افغانستان چه شهری است؟ 

11- سه شهر دیگر افغانستان را نام ببرید.

12- بیشتر مردم افغانستان چه شغلی دارند؟

13- چرا دامپروری در افغانستان رونق فراوان دارد؟ 

14- در دره رود ها به ویژه رود هیرمند چه محصولاتی به دست می آیند؟

15- دو صنعت مهم افغانستان چیست؟ 

16- چرا ریسندگی و بافندگی رونق فراوان دارد؟ 

17- در شهرهای افغانستان چه کارهایی انجام می شود؟ 

18- چرا در افغانستان راه آهن احداث نشده است؟ 

19- چرا افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است؟

/ 0 نظر / 52 بازدید