درس 8 تاریخ پنجم : حکومت های مستقل اسلامی در ایران

1- با آشکار شدن ستمگری بنی عباس چه اتفاقی افتاد؟ 

2- ایرانیان در قیام هایی که بر ضد بنی عباس شکل می گرفت چه نقشی داشتند؟ 

3- نتیجه خارج شدن از نفوذ حکومت عرب ها چه بود؟ 

4- چند حکومت محلی ایرانی را بنویسید؟

5- سامانیان چه شهری را پایتخت خود قرار دادند؟ 

6- رفتار شاهان سامانی با شاعران و دانشمندان چگونه بود؟ 

7- سلسله های ترک چگونه شکل گرفت؟ 

8- سلسله های ترک زبان را بنویسید.

9- سلسله های ترک زبان چند سال بر ایران حکومت کردند؟ 

10- شاهان ترک زبان برای اداره امور کشور از چه کسانی استفاده می کردند؟ 

11- چرا علم و دانش در زمان شاهان ترک زبان پیشرفت کرد؟ 

12- یکی از وزیران معروف ایرانی دوره سلجوقیان را نام ببرید؟ 

13- کار مهم خواجه تظام الملک چه بود؟ 

14- معادل مدارس نظامیه در دوران ما چیست؟ 

15- یکی از شاعران معروف دوره غزنویان را بنویسید؟ 

16- کلیله و دمنه در زمان چه سلسله ایی از عربی به فارسی ترجمه شد؟

17- از دانشمندان معروف دوره غزنوی چند نفر را نام ببرید.

18- چند نفر از شاعران معروف دوره سامانیان را بنویسید.

19- از دانشمندان دوره سامانیان چند نفر را نام ببرید؟

/ 0 نظر / 18 بازدید