درس چهاردهم جغرافی : قاره های جهان

1 - بیشتر کره زمین را چه چیزی فرا گرفته است؟ 

2- اقیانوس ها و دریا ها چه هستند؟ 

3- اقیا نو س های بزرگ روی زمین را نام ببرید.

4- قاره چیست؟ 

5- در هر قاره چه چیزهایی وجود دارد؟ 

6- کشور ایران و همسایه های آن در کدام قاره قرار دارند؟ 

7- قاره ها را نام ببرید.

8- نام دو قاره ای را که به یک دیگر چسبیده اند را نام ببرید.

9- کدام قاره ها از گذشته های دور جمعیت زیادی را در خود جای داده اند؟

10- نام قاره ای را که از دو تکه تشکیل شده است را بنویسید. 

11- قاره های آمریکا و استرالیا چه زمانی شناخته شدند؟

12- در گذشته های دور چه کسانی در قاره های آمریکا و استرالیا زندگی می کردند؟

13- بومیان و قبیله هایی که قبل از ورود اروپاییان به قاره آمریکا در آن جا زندگی می کردند ، چه نام داشتند؟

14- سردترین قاره جهان چه نام دارد و چه زمانی کشف شد؟ 

15- چرا شرایط برای زندگی و فعالیت انسان در قاره قطب جنوب مساعد نیست؟ 

16- پهناورترین قاره را نام ببرید.

17- رشته کوه بلند قاره آسیا در کدام طرف آن است؟

18- بلند ترین کوه جهان چه نام دارد و در کدام رشته کوه است؟ 

19- آسیا سرزمین چه نوع پدیده های جغرافیایی است؟ 

20- شبه جزیره به چه جایی گفته می شود؟

21- دو شبه جزیره وسیع که در قاره آسیا قرار دارند را نام ببرید.

22- چه مقدار از جمعیت دنیا در آسیا قرار دارند؟ 

23- پر جمعیت ترین کشورهای جهان چه نام دارد و در کدام قاره قرار دارند؟

24- کدام اقیانوس است که بر روی نقشه دو بار نوشته شده است و چرا؟ 

/ 0 نظر / 49 بازدید