درس اول جغرافی- تقسیمات کشوری ایران

1-استان را تعریف کنید.

2-کشور ایران چند استان دارد؟

3-مرکز استان را تعریف کنید.

4-هر استان به چه قسمت هایی تقسیم می شود؟

5-هر شهرستان به چه قسمت هایی تقسیم می شود؟

6-استان کردستان شامل چه شهرستان هایی می شود؟

7- چهار استان نام ببرید که نام استان و نام مرکزآن استان یکی باشد.

8-چهار استان نام ببرید که نام استان و نام مرکز آن استان یکی نباشد.

9-نام استان های شرقی کشورمان را بنویسید.

10-نام استان های شمالی کشورمان را بنویسید.

11-نام استان های غربی کشورمان را بنویسید.

12-نام استان های جنوبی کشورمان را بنویسید.

13-درجنوب کشورمان چه دریاهایی قرار دارد؟

14-در شمال کشورمان چه دریایی قرار دارد؟

15-نام شهرستان های استان سیستان بلوچستان را بنویسید.

/ 0 نظر / 29 بازدید