بخش دوم علوم- تغییرات مواد

1-آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند؟

2-تغییرات مواد به چند نوع تقسیم می شود؟

3-تغییر فیزیکی را تعریف کنید

4-چند تغییر فیزیکی نام ببرید.

5-تغییر شیمیایی را تعریف کنید.

6-چند تغییر شیمیایی نام ببرید.

7-چرا بخار شدن یا یخ زدن آب یک تغییر فیزیکی است؟

8-اگر یک وسیته ی آهنی را در هوای مرطوب بگذاریم چه تغییری می کند؟

9-نام مادهای که بر اثر تغییر شیمیایی آهن در هوای مرطوب به وجود می آید چیست؟

10-نام علمی زنگ آهن چیست؟

11-آیا اکسید آهن یک ترکیب است؟

12-آهنی که زنگ میزند، دچار چه تغییری می شود؟

13-چه عواملی باعث زنگ زدن آهن می شود؟

14-برای جلوگیری از زنگ زدن آهن چه کار ی انجام می دهیم؟

15-برای اینکه ماده ای تغییر کند چه عاملی لازم است؟

16-مواد مختلف به چه شکل هایی دیده می شوند؟

/ 0 نظر / 25 بازدید