درس یازدهم علوم پنجم : انسان و محیط زیست

1-گیاهان با استفاده از چه چیزی غذا سازی می کنند؟

2- غذایی که گیاهان می سازند را چه کسانی به مصرف می رسانند؟

3- گوشت خوران از چه چیزی استفاده غذایی می کنند؟ 

4- گوشت خوران به طور غیر مستقیم از چه چیزی استفاده غذایی می کنند؟ 

5- چشمه انرژی لازم برای بدن مهم جانوران چیست؟ 

6- چه چیزهایی تولید کننده مواد غذایی هستند؟

7- مصرف کننده به چه جانورانی می گویند؟

8- زنجیره غذایی چیست؟ 

9- یک زنجیره غذایی از چند قسمت تشکیل شده است؟ 

10- قسمت های مختلف زنجیره غذایی را نام ببری. 

11- چه قسمتی رابط بین گیاه و گوشت خوار است؟ 

12- چرایک جانور یا گیاه غذای چند جانور مختلف می باشد؟

13- شیکه غذایی چیست؟ 

14- انسان در شبکه های غذایی چه نقشی دارد؟ 

15- کشتن مار های یک منطقه چه تأ ثیری بر کل منطقه دارد؟ 

16- محیط زیست یعنی چه؟ 

17- چند مورد از موارد محیط زیست اطراف خود را بنویسید.

18- بیشتر گیاهان و جانوران چگونه ساخته شده اند؟ 

19- ماهی برای زندگی در آب چه اندام هایی دارد؟

20- منابع طبیعی چیست؟

21- منابع طبیعی چند نوع هستند؟ 

22- منابع طبیعی زنده و غیر زنده را نام ببرید؟ 

23- منابع جبران شدنی یعنی چه؟ 

24- چند منبع جبران شدنی نام ببرید. 

25- اکسیژنی که جانوران مصرف می کنند چگونه جبران می شود؟

26- منابع جبران نشدنی کدام منابع هستند؟ 

27- چرا می گویند خاک جبران شدنی نیست؟ 

28- جنگل جبران شدنی است یا جبران نشدنی و چرا؟ 

29- چرا در صورت استفاده نادرست از منابع طبیعی ، زندگی موجودات زتده با خطر روبرو می شود؟ 

30- هر یک از کار های زیر چه اثری بر محیط زیست دارد:

الف) قطع کردن در ختان جنگل : 

ب ) آتش گرفتن جنگل:

ج) ریختن زیاله در محیط زندگی:

د) آلوده کردن هوا با دود کارخانه ها و وسایل نقلیه:

31- جمعیت را تعریف کنید.

32- تغییرات جمعیت چگونه به وجود می آید؟ 

33- چرا در طبیعت جمعیت گیاهان و جانوران معمولاً ثابت است؟

34- آیا جمعیت انسان ها هم همیشه یکسان است؟

35- آلودگی محیط زیست چگونه به وجود می آید؟

36- چه چیز هایی در معرض خطر آلودگی هستند؟ 

37- آب چگونه آلوده می شود؟ 

38- چه چیزی به صورت یک مشکل اساسی در مورد محیط زیست در آمده است؟ 

39- چه آبی بیشتر کثیف می شود؟ 

40- در محیط زیست ما بیشتر چه نوع آلودگی وجود دارد؟

41- بلند ترین صدای نا خوشایندی که می توان در محیط زیست بدون آسیب رسیدن به بدن آن را تحمل کرد چه صدایی است؟ 

/ 0 نظر / 85 بازدید